Terms and Conditions

We’re small but professional business. We’re the founder of CSZ CMS. The performance and security is our top priority.


Terms and Conditions!


1. Acceptance of the Terms and Conditions / การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข

CSKAZA (the "Service Provider") provides services to customers ("you") under the terms and conditions. Can be updated at any time without notice. You must strictly comply with the terms and conditions of use.

ซีสกาซ่า (“ผู้ให้บริการ”) ให้บริการแก่ลูกค้า (“ท่าน”) หรือ (“ผู้ใช้บริการ”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา


2. Privacy Policy / นโยบายความเป็นส่วนตัว

Service providers have a policy of protecting the privacy of all users. However, for the security of your personal information. You should comply. Terms and conditions of service strictly. In the event that such personal information is hacked (espionage by electronic means) or lost due to force majeure, or in any case, the service provider reserves the right to deny all liability.

ผู้ให้บริการมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก hack (จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


3. Limitations of Service / ข้อจำกัดการใช้บริการ

For the security of your personal information and other users. And for the orderly use of the service. You must not commit any act that violates the privacy or other rights of any other person. And / or intellectual property rights of others. You must not do anything contrary to these terms and conditions. Service providers reserve the right to delete (delete), temporarily or permanently. Or present and verify your personal information at any time as required by law. Or to protect and protect the rights, property, or interests of the service provider and third parties. Or for any other purpose. Without notice. And the service provider is not responsible for any damage.

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการหรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของผู้ให้บริการและบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


4. Modifications / การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

The Service Provider reserves the right to change these Terms and Conditions of Use at any time. And anyhow You agree that you will continue to use the Services and agree to abide by these Terms and Conditions. And the service provider reserves the right to change, modify, and suspend the service temporarily or permanently at any time. Without notice. And do not be held responsible for any loss or damage. Happened

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใชับริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย และผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


5. Limitation of Liability / ข้อจำกัดความรับผิด

If the loss or damage caused by using the service. The service provider is not responsible. Per person And / or the person injured. You are solely responsible and liable for any consequential damages. You agree to waive your right to demand that the Service Provider be liable for any loss or damage. In addition, you must protect your service provider from any liability or litigation arising from this service. They will be responsible and compensate. To occur

หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น


6. Service Cancellation / การยกเลิกบริการ

Service Provider has the right to cancel. Suspend or permanently service And delete the content of the service or information of the user immediately. If the user violates or attempts to violate any of these terms or conditions. Without prior notice. And no deposit refunds.

ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ทันที หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และงดคืนเงินมัดจำใด ๆ ทั้งสิ้น


7. Warranty / การรับประกัน

Warranty starts on the day the domain name is registered in the first year. Until the expiration date And when the insurance expires. You can apply for additional support at the price listed table on the homepage.

การรับประกันจะเริ่มนับเมื่อวันที่โดเมนเนมได้จดทะเบียนในปีแรก ไปจนถึงวันหมดอายุ และเมื่อหลังจากประกันหมดอายุแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามตารางราคาที่แจ้งไว้ในหน้าแรก